Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

Declaration of availability


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny https://integro.biblioteka.sosnowiec.pl/ 

 

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.08.2021

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PROLIB INTEGRO spełnienia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA, co potwierdza pozytywny wynik audytu.

PROLIB INTEGRO nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści poprzez zmianę wielkości czcionki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 19.10.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt

Koordynator ds. dostępności w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego
w Sosnowcu – Pani Iwona Lipczewska
adres do korespondencji: ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec
telefon: 32 266-46-59
e-mail: iwona.lipczewska@biblioteka.sosnowiec.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

WNIOSKI I SKARGI

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form